Põhiväärtused

Usaldusväärsus ja usaldus

 • Kliendi usaldus stabiilsesse, traditsioonidega ja arenevasse partnerisse
 • Tarnija ja teenuseosutaja usaldus ärieetikat järgivasse, ausasse ja täpsesse koostööpartnerisse
 • Töötaja usaldus oma tööandjasse
 • Omanike usaldus ettevõtte juhtimisse ja töötajatesse

Professionaalsus

 • Vajaliku erialase haridusega personal
 • Protsessi- ja tootekoolitust omav personal

Meeskonnatunne

 • Toimivas süsteemis oma kohta, väärtust ja vastutust tunnetavad töötajad
 • Sõbralik ja meeskonnatööle orienteeritud personal
 • Kindlustunnet ja rahulolu omav eesmärkide saavutamiseks motiveeritud personal
 • Põhimõtteliste otsuste tegemisse kaasatud töötajad.

Teenuse kvaliteet

 • Ausus ja austus kliendi suhtes
 • Täpsus ja kokkulepete täitmine
 • Probleemide kiire lahendamine

Stabiilselt arenev ja õppiv organisatsioon

 • Kogemustest ja eksperimenteerimistest õppimist soodustav sisekliima
 • Töötaja enesearendamise võimalust toetav süsteemide ülesehitus
 • Töötajapoolse initsiatiivi ja loovuse väärtustamine tööandja poolt
 • Juhtimissüsteemi mõjususe järjepidev parendamine

Keskkonnasäästlikkus

 • Arendame oma keskkonnasüsteemi pidevalt – investeering tulevaste põlvede tarbeks
 • Juhtkond seisab pidevalt selle eest, et keskkonnaalastele aspektidele pööratakse tähelepanu
 • Jälgime keskkonna jätkuva parandamise põhimõtteid ning keskkonnaalaseid õigusakte jm. nõudeid, hinnates regulaarselt oma tegevusega seonduvaid keskkonnamõjusid, ennetades kahjulike mõjude toimet keskkonnale.
 • Arendamaks keskkonnajuhtimissüsteemi peame usaldusväärset infovahetust ja teeme koostööd seadusandja ja kõigi teiste sidusrühmadega
 • Optimeerime ja arendame igapäevatööga seotud ressursside kasutamist
 • Arendame, koolitame tunnetama ja tegutsema vastutustundlikult oma personali keskkonnaalaselt mitte ainult sisemistest vajadustest lähtuvalt, vaid ka jagamaks informatsiooni koostööpartneritele ja muudele sidusrühmadele
 • Pöörates tähelepanu keskkonnaalastele väärtustele, püüame motiveerida oma personali järgima neid igapäevatöös
 • Keskkonnajuhtimissüsteemi järjepidev parendamine ja saastamise vältimine