Otsing

Privaatsuspoliitika

OSTJATE PRIVAATSUSPOLIITIKA MS_L6_2021

1. Üldsätted

1.1. Käesolev ostjate privaatsuspoliitika reguleerib isikuandmete kogumist, töötlemist ja säilitamist käsitlevaid põhimõtteid. Isikuandmeid kogub töötleb ja säilitab isikuandmete vastutav töötleja Viru Elektrikaubandus AS, reg kood 10013630, juriidiline aadress C. T. Von Neffi 5, Piira küla, Vinni vald, Lääne-Virumaa 46607, telefon +372 6509900, e-post info@ve.ee (edaspidi andmetöötleja). Viru Elektrikaubandus AS teostab B2B müüki ning teenindab vaid ärikliente kehtiva kliendilepingu alusel.

1.2. Andmesubjekt ostjate privaatsuspoliitika tähenduses on äriklient kui ostja, kelle isikuandmeid andmetöötleja töötleb.

1.3. Andmetöötleja järgib õigusaktides sätestatud andmete töötlemise põhimõtteid, muuhulgas töötleb andmetöötleja isikuandmeid seaduslikult, õiglaselt ja turvaliselt. Andmetöötleja on võimeline kinnitama, et isikuandmeid on töödeldud vastavalt õigusaktides sätestatule.

2. Isikuandmete kogumine, töötlemine ja säilitamine

2.1. Isikuandmed, mida andmetöötleja kogub, töötleb ja säilitab, on kogutud peamiselt elektrooniliselt e-posti teel ja ka siis, kui andmesubjekt, esitab päringu või küsimuse või saadab teavet andmesubjekti veebisaidil või sotsiaalvõrgustikes toodud kontaktide kaudu või e-poes. Andmetöötleja töötleb andmeid sellistel juhtudel päringute ja kaebuste haldamiseks, tagamaks pakutavate teenuste kvaliteeti ning kaitsmaks oma õigusi ja õigustatud huve.

2.2. Andmesubjekt ja andmesubjektiga seotud isikute isikuandmete jagamisega annab andmesubjekt andmetöötlejale õiguse koguda, korraldada, kasutada ja hallata privaatsuspoliitikas määratletud eesmärgil isikuandmeid, mida andmesubjekt kliendilepingu sõlmimisel ja kestvusperioodi jooksul sh. ka otse või kaudselt kodulehel kaupu või teenuseid ostes, andmetöötlejale jagab.

2.3. Andmesubjekt vastutab selle eest, et tema poolt esitatud andmed oleksid täpsed, õiged ja terviklikud. Teadlikult valeandmete esitamist peetakse privaatsuspoliitika rikkumiseks. Andmesubjekt on kohustatud andmetöötlejat viivitamatult teavitama esitatud andmete muutumisest.

2.4. Andmetöötleja ei vastuta andmesubjekti poolt valeandmete esitamisest põhjustatud kahju eest andmesubjektile või kolmandatele osapooltele.

3. Andmesubjekti isikuandmete töötlemine

3.1. Andmetöötleja võib töödelda järgnevaid andmesubjekti isikuandmeid:

 • Esindajate või volitatud isikute ees- ja perekonnanimi;
 • Esindajate või volitatud isikute sünnikuupäev või isikukood;
 • Esindajate või volitatud isikute dokumendi number;
 • Kontaktandmed nt. E-posti aadress; telefoninumber
 • Kohaletoimetamise aadress;
 • Maksja andmed
 • Arvelduskonto number;
 • Maksekaardi detailid;
 • Ostuajalugu mis sisaldab nt. infot kaupade ja teenuste ning kontaktide kohta
 • Ostjatele suunatud uuringutes, rahuloluküsitlustes, kampaaniates osalemisega seotud andmed.

3.2. Lisaks eeltoodule on andmetöötlejal õigus koguda andmesubjekti kohta andmeid, mis on kättesaadavad avalikes registrites.

3.3. Isikuandmete töötlemise õiguslik alus on isikuandmete kaitse üldmääruse paragrahv 6 lg 1 p-d a), b), c) ja f):

a) andmesubjekt on andnud nõusoleku töödelda oma isikuandmeid ühel või mitmel konkreetsel eesmärgil;

b) isikuandmete töötlemine on vajalik andmesubjekti osalusel sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks vastavalt andmesubjekti taotlusele;

c) isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja juriidilise kohustuse täitmiseks;

f) isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja või kolmanda isiku õigustatud huvi korral, välja arvatud juhul, kui sellise huvi kaaluvad üles andmesubjekti huvid või põhiõigused ja -vabadused, mille nimel tuleb kaitsta isikuandmeid.

3.4. Isikuandmete töötlemine vastavalt töötlemise eesmärgile:

 • Isikuandmeid töödeldakse eelkõige ostjaga sõlmitud kliendilepingu täitmise eesmärgil ning juriidiliste kohustuste täitmiseks.
 • Isikuandmeid nagu ostja esindaja nimi, isikukood ja dokumendi number kasutatakse kauba ja teenuste tellimisel ning üleandmisel õige volitatud isiku tuvastamiseks.
 • Kontaktandmeid nagu e-post, telefoninumber, kontaktisik kasutatakse selleks, et tegeleda kauba ja teenuste müügiprotsessiga seotud tegevustega ning turundusalase ja töökorraldusalase info edastamiseks. Samuti kasutatakse kontaktandmeid kliendirahulolu-uuringute läbiviimiseks.
 • Kohaletoimetamise aadressi ja kontaktandmeid kasutatakse kaupade kohaletoimetamiseks ja/või kaupade pealevõtmiseks valmisoleku või väljasaatmise info edastamiseks.
 • Maksja andmeid ja pangakonto numbrit kasutatakse eelkõige arvelduste sidumiseks. Pangakonto numbrit kasutatakse vajadusel ostjale maksete tagastamiseks.
 • Ostuajaloo infot kasutatakse kliendihalduse analüüsides, ostetud kaupade kiiremaks leidmiseks ja statistiliste andmete koostamiseks.

3.5. Andmetöötlejal on õigus ostja isikuandmeid jagada kolmandate isikutega, kelleks on näiteks volitatud andmetöötlejad, raamatupidajad, transpordi- ja kullerettevõtted,  turunduspartnerid, kliendirahulolu-uuringut teostavad ettevõtted, ülekandeteenuseid pakkuvad ettevõtted, inkassoteenuseid pakkuvad ettevõtted.  Andmetöötleja edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-ile. Andmetöötleja on isikuandmete vastutav töötleja. Isikuandmeid edastatakse tingimusel, et vastav eesmärk ja töötlus on seaduslik ning isikuandmete töötlemine toimub vastavalt Viru Elektrikaubanduse juhistele.

3.6. Andmesubjekti isikuandmete töötlemisel ja säilitamisel rakendab andmetöötleja organisatoorseid ja tehnilisi meetmeid, mis tagavad isikuandmete kaitse juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, muutmise, avalikustamise ja mis tahes muu ebaseadusliku töötlemise eest.

3.7. Andmetöötleja säilitab andmesubjektide andmeid sõltuvalt töötlemise eesmärgist, kuid mitte kauem kui 10 aastat peale Andmesubjekti viimase ostu teostamist.

4. Andmesubjekti õigused

4.1. Andmesubjektil on õigus saada teavet isikuandmete töötlemise kohta.

4.2. Andmesubjektil on õigus nõuda ebaõigete, ebatäpsete või mittetäielike andmete korrigeerimist, oma isikuandmete kustutamist või nende töötlemise piiramist, kui isikuandmeid töödeldakse järgimata õiguslikke nõudeid või kui on olemas selleks teine õiguslik alus.

4.3. Andmesubjektil on õigus nõuda oma isikuandmete edastamist teisele andmetöötlejale või edastada need otse andmesubjektile (kohaldatakse andmesubjektile esitatud isikuandmete suhtes, mida töödeldakse automaatselt lepingu või nõusoleku alusel)

4.4. Andmesubjektil on õigus esitada oma isikuandmete töötlemise kohta vastuväiteid, välja arvatud juhul, kui selliseks töötlemiseks on õiguslikud põhjused või need andmed on vajalikud õiguslike nõuete esitamiseks, taotlemiseks või kaitsmiseks.

4.5. Andmesubjektil on igal ajal õigus oma nõusolek isikuandmete töötlemiseks tagasi võtta, juhul kui tema isikuandmeid töödeldakse eraldi nõusoleku alusel.

4.6. Andmesubjekt saab õiguste teostamiseks pöörduda andmetöötleja poole aadressil info@ve.ee. Samuti on õigus esitada vastav päring Andmekaitse Inspektsioonile.

5. Lõppsätted

5.1 Andmetöötleja kinnitab, et töötleb andmesubjekti isikuandmeid kooskõlas Euroopa Liidus ja siseriiklikes õigusaktides kehtestatud nõuetega ja eelkõige kooskõlas seaduslikkuse, õigluse, läbipaistvuse, eesmärgipärasuse ja minimaalsuse printsiipidega.

5.2. Andmetöötlejal on õigus andmekaitsetingimusi osaliselt või täielikult muuta, teavitades andmesubjekte muudatustest kodulehe www.ve.ee kaudu.

filtrid
Sort
display